Generalforsamling ACBS Denmark, 11. januar 2019

Referat:

1. Forkvindens beretning

(Kan downloades fra hjemmesiden).

I 2018 handlede bestyrelsesarbejdet primært om planlægning og organisering af ACBS Nordic Konferencen. Konferencen blev organiseret i samarbejde med de andre nordiske lande, og de erfa-ringer bestyrelsen løbende gjorde sig krævede mange timer og en stor indsats.

I den forbindelse blev Mads Breckling på mødet fremhævet som en nøgleperson og en kæmpe drivkraft i forhold til at få stablet konferencen på benene.

I 2018 blev der ligeledes afholdt ACT Salonen i København, mens det var nødvendigt at aflyse i Århus grundet manglende tilslutning til arrangementet.

Mie My Tastesen er tiltrådt som formand for ACBS Denmark pr. 1. januar 2019.

Hun holdt et indlæg om de tanker og ønsker hun har for sit arbejde som formand for foreningen. Hun vil blandt andet tilskynde til, at vi arbejder videre med ACT Salonen i foreningen, og at hun har et ønske om at kunne undersøge muligheden for, at ACBS Denmark i 2019 kan organisere ar-rangementer inspireret af det succesfulde arrangement ACBS Denmark i 2017 afholdt sammen med Kelly Wilson, hvor der blev samlet mere end kr. 7.500 til kvinder i Sierra Leone.

2. Økonomi

Den nordiske konference gav i år et underskud på kr. 20.000, som blev dækket af ACBS Denmarks overskud fra forrige konference.

Årsagerne til underskuddet blev drøftet, og det blev oplyst, at bestyrelsen ikke ved det med sikker-hed, men formoder, at det kan have at gøre med en relativt kompliceret planlægningsproces. I modsætning til konferencen i 2016 foregik planlægningen her i 2018 i et samarbejde med de andre nordiske lande. Det komplicerede beslutningsprocesserne, og der har derfor været langt mindre overskud til at fokusere på markedsføring af konferencen.

En anden forklaring på det mindskede antal deltagere på konferencen kan være, at der på samme tid foregik en konference omkring ICD-11, hvorfor nogle af de virksomheder der deltog sidst ikke har været at finde på årets konference.

ACBS Denmark har 56 medlemmer og kr. 120.000 stående på foreningens kontoer.

3. Valg til bestyrelsen

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Mads Trampedach, Camilla Böcher og Morten Hedegaard.

Morten Hedegaard er afgående formand, men har grundet arbejde i udlandet valgt at fratræde sin afgående formandspost. Mads Breckling har i den forbindelse sagt ja til at tage endnu et år, som afgående formand. Dette blev godkendt på generalforsamlingen.

Tiltrædende formand: Patrick Edvard Renault

Julie Munck blev valgt ind i bestyrelsen.

ACBS Denmarks bestyrelse 2019 ser således ud:

Tiltrædende formand: Patrick Edvard Renault
Formand: Mie My Tastesen
Afgående formand: Mads Breckling
Bestyrelsesmedlemmer: Caroline Van Bronswijk og Julie Munck.

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at få en studenterrepræsentant ind i bestyrelsen, idet der i vedtægterne står beskrevet, at et af medlemmerne er studenterrepræsentant.

Bestyrelsen blev godkendt på generalforsamlingen – ingen indsigelser.

4. Bestyrelsen fremlægger input til revurdering af foreningens bestemmelser (ACBS Den-mark Chapter).

Bestyrelsen har fået foreningens vedtægter oversat fra engelsk til dansk. Dette med det formål, at kunne revidere i vedtægterne, således at bestyrelsens arbejdsprocesser forenkles.

På nuværende tidspunkt er der ingen tegningsret indskrevet, hvilket betyder, at nogle handlinger i forbindelse med økonomi kræver samtlige bestyrelsens underskrifter. Denne procedure har vist sig vanskeligere end som så, og derfor ønsker vi at revidere vedtægten til at det er formanden og kas-seren, som tegner foreningen i forbindelse med økonomi.

Bestyrelsen er ligeledes blevet opmærksom på, at nogle af de bestemmelser, som på nuværende er indeholdt i vedtægten ikke tilstrækkeligt fyldestgørende. Dette gælder eksempelvis muligheden for at kunne ekskludere medlemmer af foreningen, som ikke overholder etiske retningslinjer.

Vi vil i bestyrelsen gennemse vedtægterne endnu engang og herudfra i løbet af året fremsende for-slag til vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne skal godkendes af 2/3 dele af foreningens medlemmer, og dette skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt pr. e-mail.

Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at du som medlem reagere og tilkendegiver om du stem-mer for eller imod vedtægtsændringen, når den tid kommer, idet det ellers ikke vil være muligt for bestyrelsen af få lavet ændringerne, som har til formål at gøre arbejdet i bestyrelsen lettere.

Vi takker på forhånd for jeres hjælp hermed.

5. eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Mødet blev hævet kl. 21.30, med stor tak fra bestyrelsen for fremmødet