Vedtægter
for
Danish Association for Contextual Behavioral Science

ACBS DENMARK

Artikel I – Foreningens navn
§ 1. Foreningens navn er ACBS Denmark.

Artikel II – Formål
§ 1. Foreningens formål er at fremme udviklingen af et nationalt fagligt fællesskab, for at sikre den fortsatte udvikling
af Acceptance and Commitment Therapy (ACT), den kontekstuelle videnskab, samt dens praktiske anvendelse, med
henblik på at lindre menneskelig lidelse og fremme menneskers livskvalitet.

§ 2. Foreningen skal særligt: a) tjene som en videnskabelig og professionel referencegruppe for forskere, studerende, praktiserende behandlere
og andre, som inddrager principper og praksis inden for kontekstuel adfærdsvidenskab. b) fremme viden og erfaring i anvendelsen af kontekstuel adfærdsterapi. c) fremme udviklingen i Danmark af et fællesskab af akademikere, forskere, undervisere og praktiserende
behandlere, som vil arbejde på en kollegial, åben, selvkritisk, ikke-diskriminerende og gensidigt støttende måde. d) rådgive politiske, lovgivende og beslutningstagende organer om emner, som vedrører kontekstuel
adfærdsvidenskab i Danmark, e) organisere og sponsere fora, konferencer, nyhedsbreve, tidsskrifter, hjemmesider, ”list serves”1 og andre sådanne
aktiviteter med henblik på at opfylde foreningens formål.

Artikel III – Medlemskab
a) Medlemskategorier

§ 1. Foreningens medlemmer er personer, som er interesserede i at fremme ACT og den kontekstuelle videnskab,
samt dens praktiske anvendelse.

§ 2. Medlemmer har adgang til foreningens tilbud.

§ 3. Medlemmer af ACBS Denmark kan ikke have udeståender med ACBS Denmark eller ACBS International.

§ 4.. Kontingenter fastsættes af foreningens bestyrelse, og betales årligt til foreningen.

§ 5. Medlemmer skal behandles ens uanset race, national eller etnisk oprindelse, religion, køn, seksuel orientering,
alder, politisk tilhørsforhold eller mentalt eller fysisk handicap.

b) Stemmeafgivelse
§ 1. Hvert medlem har en stemme i alle anliggender, som forelægges foreningen. Stemmeafgivelse kan ske ved at
deltage i den ordinære generalforsamling, eller ved fuldmagt, eller ved at deltage i en e-mailafstemning. Intet medlem
kan repræsentere mere end to andre medlemmer ved fuldmagt.

c) Etik
§ 1. At praktisere som ACT terapeut kræver, at man udviser faglig og menneskelig ansvarlighed samt respekt for
klientens rettigheder og værdighed. Foreningen forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer, der ikke lever op til
dette. Foreningen forbeholder sig ligeledes ret til at ekskludere medlemmer, der ikke lever op til de etiske
retningslinjer, som er gældende for deres respektive fagorganisationer.

Artikel IV – Bestyrelsesmedlemmer, pligter og valgperiode
§ 1. Foreningens bestyrelse udgøres af en Præsident, Præsident-elect, Past-præsident, og minimum et ordinært
medlem. Det maksimale antal ordinære medlemmer er 3. Hvert medlem udfører de pligter, der sædvanligvis er
forbundet med det pågældende hverv, og særlige hverv, som er fastsat andetsteds i disse vedtægter, eller som er
pålagt af bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen er stemmeberettigede. Er der stemmelighed i bestyrelsen, og
kan bestyrelsen ikke nå til enighed, skal anliggendet sættes under afstemning blandt foreningens medlemmer.

§ 2. Der er valg til bestyrelsen hvert år. Hvert medlem af bestyrelsen vælges for et år og må ikke vælges til andre
tillidsposter i foreningen. Past-præsident varetager formandens opgaver, hvis præsidenten er fraværende, inhabil eller
træder tilbage. Træder præsidenten tilbage, er han eller hun fraværende, eller inhabil i en længere periode, kan
bestyrelsen med to tredjedele af stemmerne iværksætte valg af en ny præsident før udløb af den normale
valgperiode. I et sådant tilfælde fungerer Past-præsident, som formand indtil den nye præsident overtager hvervet.

§ 3. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke vælges til andre tillidsposter i ACBS’s danske chapter. Kandidater til posterne
skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Stemmeafgivelse kan
ske ved at deltage i den ordinære generalforsamling, ved fuldmagt eller ved at deltage i en e-mailafstemning.

Artikel V – Ordinær generalforsamling
§ 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Tidspunktet og stedet for den ordinære
generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer, som sender en skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, kan fremsætte
krav om en ekstraordinær generalforsamling.

§ 4. Bestyrelsen indkalder til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og indkaldelsen skal sendes skriftligt til
medlemmerne ikke senere end 14 dage før generalforsamlingen. Anmodes der om ekstraordinær generalforsamling,
skal indkaldelsen fremsendes senest 14 dage efter, at anmodningen er fremsat.

§ 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent og referent b) Rapport om foreningens aktiviteter i det indeværende år c) Fremlæggelse af foreningens økonomi. d) Drøftelse af eventuelle forslag fra bestyrelsen

e) Drøftelse af eventuelle indsendte forslag, som præsidenten har modtaget senest 14 dage før
generalforsamlingen f) Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år g) Fastlæggelse af kontingentet h) Valg af medlemmer til de ledige pladser i bestyrelsen i) Eventuelt

§ 6. Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen føres til protokol af en referent, som underskriver referatet
umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. En udskrift af referatet skal sendes til medlemmerne senest 3
måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. Stemmeafgivelse kan ske ved at deltage i generalforsamlingen og ved fuldmagt, eller ved at deltage i en e
mailafstemning. Intet medlem kan repræsentere mere end to andre medlemmer ved fuldmagt.

Artikel VI – Udvalg
§ 1. Der er i foreningen mulighed for at nedsætte særlige udvalg og eventuelt inddrage eksterne samarbejdspartnere.
Dette skal godkendes af bestyrelsen.

Artikel VII – Aktiviteter
§ 1. Foreningen afholder periodiske møder til behandling af sager og fremlæggelser vedrørende udvikling inden for
ACT og den kontekstuelle videnskab, samt dens praktiske anvendelse med henblik på at fremme menneskers
livskvalitet. Mødested kan være fysisk eller virtuelt.

§ 2. Foreningen kan engagere sig i aktiviteter, der sigter mod at opfylde foreningens formål, herunder – Udgive og bidrage til nyhedsbreve, tidsskrifter og andre publikationer – oprette og vedligeholde hjemmesider, ”list serves” og andre medier – Bidrage til faglig udvikling.

Artikel VIII – Forretningsorden og tegningsret
§ 1. Bestyrelsen bestræber sig på at mødes 8-10 gange årligt. Møderne finder sted efter indkaldelse fra Præsident.
Møderne kan foregå ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

§ 2. Foreningen tegnes af Præsident og Past-præsident. I fravær af præsidenten eller Past-præsident, kan Præsident
Elect træde i stedet.

Artikel IX – Vedtægtsændringer
§ 1. Disse vedtægter kan ændres med to tredjedele af de stemmer, som medlemmerne har afgivet som svar på en
afstemning, der er udsendt via e-mail til samtlige medlemmer. Vedtægtsændringer kan foreslås af bestyrelsen eller på
forlangende af minimum 10 medlemmer.

Artikel X – Opløsning
§ 1. Foreningen kan opløses eller ophøre ved to tredjedele af de stemmer, som medlemmerne har afgivet på en
ordinær generalforsamling eller ved afstemning, der er udsendt via e-mail til samtlige medlemmer.

§ 2. Såfremt foreningen opløses eller ophører, overgår ejendomsretten til ACBS International.

§ 3. Såfremt der er likvide midler i ACBS Denmark ved opløsning eller ophør af foreningen tilbagebetaler ACBS
Denmark det seneste års medlemskab til medlemmerne. Øvrige likvide midler gives til velgørende projekter efter
beslutning fra bestyrelsen. Det er ligeledes muligt for bestyrelsen af beslutte, at videregive likvide midler til ACBS
International.

ACBS Denmarks vedtægter er ændret pr. 17. september, 2019, ved flertalsafgørelse blandt foreningens medlemmer.