Forkvindes beretning – ACBS Denmark – Generalforsamling 11. Januar 2019

Kære medlemmer af ACBS Denmark,

Mit navn er Mie My Tastesen, og jeg er pr. 1. januar 2019 tiltrådt som formand for ACBS Den-mark.

Årets møder i bestyrelsen og ACBS Nordic Konferencen

Først og fremmest tak til alle jer medlemmer der mødte op på konferencen og støttede vores arbej-de.

I november 2018 afholdt vi for anden gang ACBS Nordic Konferencen på Scandic i Lyngby med 180 deltagere fra hele norden. Det var en konference, som i løbet af 2018 har krævet et fuldt fokus fra bestyrelsens medlemmer, og vi har haft møder minimum en gang om måneden omkring udvik-lingen og planlægningen af konferencen i samarbejde med de andre nordiske lande. På konferen-cen var der oplægsholdere fra Norden, Europa og USA.

Bestyrelsesmøderne blev afholdt hos en af bestyrelsens medlemmer, og møderne er påbegyndt med fællesspisning af mad betalt af foreningens kassebeholdning.

ACT Salonen og andre arrangementer

I 2018 afholdt vi endnu engang ACT Salonen i København med forskellige temaer, desværre var vi nødsaget til at aflyse planlagt arrangement i Århus på grund af manglende tilmeldinger. Det er gratis for medlemmer af deltage i ACT Salonen og arrangementet koster kr. 100 for IKKE med-lemmer af ACBS Denmark.

ACBS Denmark har det formål, at vi som forening ønsker at tilbyde et nationalt fagligt fællesskab med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af ACT, den kontekstuelle videnskab og den prakti-ske anvendelse heraf.

Dette formål ønsker vi at arbejde videre med i 2019. Det vil vi blandt andet ved fortsat at planlæg-ge og afholde ACT Salonen. Vi ønsker at give medlemmerne af ACBS Denmark en mulighed for at afholde oplæg om emner, som de brænder for. Derfor modtager vi meget gerne ønsker til oplæg i fremtiden. Man tilmelder sig arrangementerne på medlem@acbsdenmark.dk.

I februar 2017 havde vi et arrangement med Kelly Wilson, hvor der blev samlet ind til kvinde ofre i Sierra Leone, den aften blev der samlet mere end kr. 7.500 ind. 2019 vil være året, hvor bestyrel-sen vil undersøge muligheden for lave lignende arrangementer, således at ACBS Denmark kan være medvirkende til at hjælpe organisationer der arbejder for at mindske lidelse i verden.

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse tiltrådte pr. januar 2019 og sidder frem til d. 31. december 2019.

Formand, tiltrædende og fratrædende er ikke på valg. I den forbindelse vil jeg gerne takke Morten Hedegaard, som har siddet som formand for bestyrelsen i 2018. Morten har grundet arbejde i ud-landet valgt ikke at fortsætte som fratrædende formand, hvorfor Mads Breckling har sagt ja til at fortsætte et år ekstra, som fratrædende formand. Dette blev godkendt af generalforsamlingen d. 11. januar 2019.

Bestyrelsen konstitueres officielt på første møde d. 4. februar 2019.

For god ordens skyld beder vi under punkt 5 i referat af generalforsamlingen tillige forsamlingen her om godkendelse af bestyrelsen.

Jeg vil gerne takke afgående bestyrelsesmedlemmer Mads Trampedach og Camilla Böcher for deres indsats i årets løb. Tak for et fantastisk arbejde.

En særlig tak

Denne formandsberetning sluttes med endnu en stor tak, som skal rettes til Mads Breckling for den ekstraordinære indsats han har ydet i forbindelse med ACBS Nordic Konferencen. Mads har lagt mange timer i arbejdet og har været en afgørende drivkraft i forhold til at få stablet konferencen på benene. Tusinde tak for det Mads.

Jeg glæder mig til året der kommer.

Mange kærlige hilsner
Mie My Tastesen